I den avslutande delen av det mycket välskrivna yttrandet skriver Alliansen ¨Det framgår inte om regeringen har för avsikt att införa motsvarande lagstiftning för andra områden. Om man lagstiftar om vinstförbud för vissa företag så varför ska byggföretag få göra vinst men inte ett företag som utför personlig assistans? Som förslaget är utformat skulle det främst drabba branscher med många kvinnliga företagare, medan andra branscher inte skulle påverkas initialt. Utan det samspel som kommunen har med de privata aktörerna skulle kommunen inte klara av att bygga bort köerna inom våra välfärdssektorer. De privata investeringarna har varit en förutsättning för det.”
Man kan konstatera att Allianspolitikerna har starka argument mot vinstförbudet. Man kan särskilt notera obalansen som uppstår om det ska göras skillnad mellan vårdföretag och andra som utför tjänster eller varuleveranser till offentlig verksamhet. Man får hoppas att regeringen tar till sig kritiken från Gävle, annars riskera vi kaos i vården!
Med tanke på att de offentliga hälsocentralerna i Gävleborg går med ett underskott på över 40 miljoner kronor per år så vore det mer på sin plats att förbjuda förluster i vården i stället! Den socialdemokratiskt ledda Region Gävleborg har dessutom försökt mörka förlusterna. 40 miljoner kronor är ungefär den årliga omsättningen för en hälsocentral i Gävle och som drivs av privat ägare.

Yttrandet ifrån Alliansledningen i Gävle kommun i sin helhet:
Yttrande över betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 201678)
Gävle kommun har valt att yttra sig över delbetänkandet ”Ordning och reda i välfärden ” som Välfärdsutredningen överlämnade till regeringen i november 2016.
Gävle kommun har under lång tid haft ett samarbete med privata aktörer inom en rad olika områden. Kommunen upphandlar exempelvis byggföretag, elektriker, målare, VVS-företag, måltider äldreomsorg, städning, snöröjning, mark- och anläggningsarbeten, IT-tjänster och en rad andra tjänster och produkter.
Att staten och riksdagens ledamöter genom lagstiftning ska bestämma vad som är en skälig vinstnivå eller avkastning för enskilda företag ter sig som ett allvarligt ingrepp i den fria marknaden, och vore ett avsteg från tanken om marknadsekonomi, som historiskt sett en majoritet av Sveriges riksdag har stått bakom.
Även i Gävle kommun har en stor majoritet av de politiska partierna stått bakom valfrihet för äldre att själva få välja sin äldreomsorg och samma partier har även satt upp system för att utvärdera kvalité och kundnöjdhet. Utredningen skulle få långtgående konsekvenser för Gävle kommun och de invånare som på olika sätt är beroende av att vår verksamhet fungerar. Utredningen visar inte att den till fullo, eller ens begränsat, inser vad som kan hända om en vinstreglering införs. Det vore detsamma som att de företag som finns inom området avvecklar sin verksamhet, vilket skulle drabba våra kommuninvånare på ett mycket olyckligt sätt.
Utvecklingen av den svenska välfärden kommer på sikt behöva alla krafter, inte minst alla de tusentals företag och företagare som är aktiva i dag och i morgon. Med utredningsförslaget läggs en våt filt över utvecklingen. På sikt riskerar rimligen även andra sektorer att hotas.
Gävle kommun ser bland annat följande problem med utredningens förslag:
• Investeringar i sektorn minskar
• Många av företagen i välfärdssektorn kommer att avvecklas
• Möjligheten att starta nya verksamheter elimineras
• Mångfald och valfrihet blir drastiskt mindre
• Kvalitetsutvecklingen påverkas negativt om konkurrensen minskar
• Ökade kostnader till följd av bristande effektivitet samtidigt som välfärdssektorns utmaningar ökar
Gävle kommun anser att regeringen borde lämna utredningen därhän och i stället lägga sin energi på att utveckla bättre kvalitetsuppföljningsinstrument i likhet med SKL:s öppna jämförelser. Då kan medborgarna göra medvetna val och genom jämförelser mellan såväl den egna verksamhet som mellan olika företag som utför tjänster, så stimuleras verksamheterna att höja kvaliteten. Förluster i de offentligt drivna verksamheterna i kombination med kvalitetsbrister är en fråga som inte lyfts fram tillräckligt mycket i den offentliga debatten. Detta är en fråga som regeringen borde kraftsamla kring. Vinster är en grund i en marknadsekonomi och det som skapar en möjlighet för företag att utveckla sina verksamheter till gagn för våra kommuninvånare.
Om det är så att regeringen i själva verket genom utredningen vill avveckla friskolor och valfrihet i välfärdssektorn så vore det ärligare att fatta sådana beslut i stället för att bakvägen försöka strypa företagen genom utredningens förslag.
Det framgår inte om regeringen har för avsikt att införa motsvarande lagstiftning för andra områden. Om man lagstiftar om vinstförbud för vissa företag så varför ska byggföretag få göra vinst men inte ett företag som utför personlig assistans? Som förslaget är utformat skulle det främst drabba branscher med många kvinnliga företagare, medan andra branscher inte skulle påverkas initialt. Utan det samspel som kommunen har med de privata aktörerna skulle kommunen inte klara av att bygga bort köerna inom våra välfärdssektorer. De privata investeringarna har varit en förutsättning för det.

Vår uppfattning är att alla seriösa utövare, företag som kommuner, kommer att behövas för att fortsätta utveckla Sverige och vår välfärdssektor.