- Småföretagskonjunkturen är fortsatt stark och även om det finns tecken på avmattning i andra delar av landet så har den istället stärkts i Gävleborgs län. Företagen i länet ser även positivt på framtiden och de förväntar sig att den goda utvecklingen ska fortsätta de kommande 12 månaderna, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg.

Även om sysselsättningstillväxten har minskat under året är företagarna optimistiska framåt, fler än var fjärde företag i länet förväntar sig kunna öka personalstyrkan under året som kommer, att jämföra med 18 procent i år.

- Orderingången har återhämtat sig i år och av länets företag uppger 44 procent att orderingången ökat under det senaste året och prognosen för det kommande 12 månaderna är en ökad tillväxttakt för orderingången, säger Rolf Scherdin, företagschef på Swedbank Gävle.

Trots dessa positiva siffror har många företag nått kapacitetstaket. Drygt en tredjedel av länets företag uppger att de tackat nej till order under det senaste året. Av dem svarade hela 73 procent att orsaken är att de redan har mer att göra än de hinner med. Det är betydligt fler än i fjol då 59 procent gav samma svar och det är en långt större andel än något annat län i Sverige. Att tacka nej till order på grund av arbetskraftsbrist är fortsatt den näst främsta anledningen, men denna orsak har minskat i andel jämfört med i fjol och ligger under riksgenomsnittet.


Arbetskraftsbrist och myndighetsregler främsta tillväxthindren

Företagens upplevda expansionsmöjligheter har ökat stadigt sedan 2015, men det finns också hinder för fortsatt tillväxt.

- De två främsta tillväxthindren för småföretagen i Gävleborgs län är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft samt lagar och myndighetsregler. Nästan var tredje, 31 procent, anser att problemen med att hitta lämplig arbetskraft är det största hindret, vilket är högre än riksgenomsnittet. Det näst största tillväxthindret är lagar och myndighetsregler vilket 16 procent av företagen anser hindrar möjligheten för expansion. Detta är betydligt högre än riksgenomsnittet på 7 procent. Det upplevs som krångligare att driva företag i Gävleborg än i resten av landet, säger Eva Cooper.

På tredjeplats kommer tuff konkurrens, vilket tio procent av företagen svarat. Trots dessa tillväxthinder uppger sju av tio företag att de har goda utsikter att expandera på sikt.


Läs rapporten: https://www.foretagarna.se/contentassets/0b53e06a2b6c446c961f0dc9ec29c77d/smaforetagsbarometer-gavleborg-2018.pdf