2016 återvände 14.924 frivilligt till sina hemländer efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Men det är många som har stannat kvar i Sverige och gömt sig, man beräknar att idag befinner sig mer än 20.000 personer illegalt i Sverige. En del av dem har aldrig sökt asyl men lyckats komma in i Sverige ändå.
Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har sammanställt en rapport om situationen när det gäller asylsökande i Sverige. Riksdagsman Lars Beckman (M) har engagerat sig i flyktingfrågan.
Rapporten i sin helhet: http://www.svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/578/83.pdf
- Det är alltså ett stort antal människor som befinner sig i Sverige men som ingen vet var de finns eftersom de har avvikit, säger Lars Beckman. Förutom de personer som har ansökt om asyl så är det ett stort antal andra personer som har kommit till Sverige helt utan kontroll.
Det handlar alltså om minst 18.500 som man vet har avvikit efter avslag men det är ytterligare flera tusen personer som inte har registrerats alls, exempelvis EU-migranter från Bulgarien och Rumänien vilka bland annat sitter och tigger.
- Det är inte tillfredsställande att mp/s regeringen har tappat kontrollen över såväl lag och ordning i Sverige, som kontrollen över den viktiga gränskontrollen, säger Lars Beckman. Grunden för en nation är att man faktiskt har en väl fungerande kontroll över vilka som befinner sig i landet.
Hur kommer utvecklingen att se ut?
- Migrationsverket har signalerat att det kan bli så många som 60.000 som går under jorden i Sverige de närmaste åren när många beräknas få avslag på sina ansökningar om asyl, sägerr Lars Beckman, Men tyvärr verkar regeringen sakna både handlingskraft och politik även på det här området.
- Regeringen Mp/S verkar helt enkelt sakna vilja och förmåga att kunna avvisa dem som inte får befinna sig i Sverige, avslutar Lars Beckman.

Rapport från Riksdagens utredningstjänst:
2017-04-10
Asylprocessen i Sverige
Uppdragsgivaren efterfrågar följande uppgifter:
• Hur många personer har sökt asyl i Sverige under 2005–2016 redovisat per år?
• Av dessa, hur många har efter beviljande av asyl tagit hit anhöriga?
• Hur många av dessa personer beviljades asyl under motsvarande tid?
• Hur många beviljades inte asyl redovisat per år?
• Hur många av de som inte beviljades asyl har avvisats från Sverige respektive återvänt på frivillig väg?
• Hur många har avvikit per år under motsvarande tid redovisat per år?
• Hur många har totalt avvikit där svenska myndigheter inte vet var personerna befinner sig under tiden 2005–2016?
• Hur många av de som beviljats asyl under åren 2005–2016 kan ha uppskattats flyttat och bor i Gävleborgs län?
•Hur många av dem som har beviljats asyl under dessa år arbetar respektive är arbetslösa eller uppbär någon form av bidrag?
Inledning
I denna rapport delredovisar utredningstjänsten de frågeställningar i uppdraget som rör asyl och anhöriginvandring. Övriga frågeställningar kommer att redovisas i en kommande rapport.
Underlagen i rapporten är hämtade från Migrationsverket och polisen. Uppgifterna från Migrationsverket är i huvudsak baserade på en specialbeställning vilket innebär att det förekommer diskrepanser mellan resultaten i rapporten och resultaten på Migrationsverkets hemsida beträffande bland annat antal beviljade asylsökande. Diskrepanserna består i att specialbeställningen endast avser Migrationsverkets beslut, dvs. beslut i första instans. I underlagen på Migrationsverkets hemsida omfattas även beslut från andra instans (domstol) samt grupper som t.ex. kvotflyktingar som inte är ett asylärende i den bemärkelsen. Uppgifterna avseende anhöriga är däremot hämtade från Migrationsverkets hemsida och ingår inte i specialbeställningen (Tel. Migrationsverket, 2017-03-16).
Vidare meddelar Migrationsverket att statistik uppdelat på län endast finns att tillgå från 2014 eftersom de saknar historik om i vilket län personen bodde i vid årets slut tidigare år (De ärenden som avskrivs omfattas av personer som antingen försvunnit alternativ personer som återtagit sin ansökan).
Statistik från Migrationsverket
Inkomna och avgjorda asylärenden
Mellan åren 2005 och 2016 har antalet asylsökande varierat. Lägst var antalet asylsökningar år 2005 med drygt 17 600 och som högst var det år 2015 med knappt 162 900, det framgår av tabell 1. Av antalet avgjorda asylärenden har bifallsandelen varierat men var som högst 2016 med ca 60 procent. De som inte beviljas asyl kan antingen få avslag, bli avskrivna alternativt ej materiellt prövade. Vidare finns gruppen övriga som bl.a. omfattar personer som sökt asyl fler än en gång och därmed exkluderas så att endast en asylansökan finns registrerad. Bland dem som inte beviljas asyl är det vanligast att få avslag även om avslagsandelen bland avgjorda asylärenden under ett år minskat över tid. År 2016 fick knappt 20 000 asylsökande avslag vilket motsvarar ca 18 procent. Notera att avgjorda ärenden i tabell 1 avser Migrationsverkets beslut, dvs. beslut i första instans.
År 2014 beviljades 1 519 personer uppehållstillstånd i Gävleborgs län. Det kan jämföras med 1 877 och 2 603 vilket var antalet beviljade uppehållstillstånd år 2015 respektive år 2016 (Beviljade uppehållstillstånd i Gävleborgs län avser Migrationsverkets beslut).
Tabell 1. Inkomna och avgjorda asylärenden, 2005-2016
Se bild
Beviljade uppehållstillstånd för anhöriga
Mellan åren 2005 och 2016 har antalet personer som fått uppehållstillstånd för att kunna flytta till en anhörig i Sverige varierat. Under 2005 uppgick antalet till knappt 22 000 vilket kan jämföras med omkring 34 400 år 2009 eller ca 31 600 år 2016 (tabell 2).
Tabell 2. Beviljade uppehållstillstånd efter kategori anhöriga (endast förstagångstillstånd ingår), 2005-2016
Se bild
Avslutade återvändandeärenden hos Migrationsverket
Migrationsverket redovisar i sina årsredovisningar det totala antalet avslutade återvändandeärenden. Detta antal rymmer ärenden ur de följande besluts-processerna: normalprocess (asyl), snabbprocess (asyl), Dublinprocess (asyl) och tillståndsprocess. Myndigheten redovisar på sin webbplats endast årsredovisningar från och med år 2007. Uppgifter om antalet avslutade återvändandeärenden redovisas i tabellen nedan. Det bör noteras att tabellen illustrerar Migrationsverkets ärendebalans för de redovisade åren. Det är dock inte möjligt att utläsa stor del av de avvisnings- och utvisningsärenden som vann laga kraft ett visst år som faktiskt verkställdes samma år.
I Migrationsverkets årsredovisning från 2016 anges att året utmärker sig genom det stora antalet som återtog sin asylansökan. Irakier utgör den största gruppen bland dem som har återtagit sin asylansökan. Den destination som flest har återvänt till under året är Tyskland, följt av Irak och Albanien.
År 2016 uppgick antalet frivilligt återvändande till cirka 15 000 samtidigt som knappt 6 000 ärenden överlämnades till polisen eftersom personen i fråga var avviken (tabell 3).
Tabell 3. Totalt antal avslutade återvändandeärenden hos Migrationsverket åren 2007-2016.
Se bild
Antal verkställigheter (Polisen)
När Migrationsverket, domstolen eller polisen fattat beslut om avvisning eller utvisning verkställer polisen besluten. På polisens hemsida redovisar de antal verkställigheter varje år. Antalet verkställda ärenden från domstol har varit förhållandevis oförändrade mellan 2012 och 2016. Däremot har antalet verkställda ärenden från Migrationsverket minskat under samma period samtidigt som verkställda polisavvisningar ökat.
År 2016 verkställde polisen drygt 3 700 ärenden från Migrationsverket, knappt 650 ärenden från domstol och knappt 2 900 egna avvisningar. Totalt uppgick antalet verkställda ärenden till knappt 7 300 år 2016, det framgår av tabell 4.
Tabell 4. Antal verkställigheter efter kategori, 2012-2016
Se bild
Särskilt om gruppen avvikna
Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket höll nyligen en gemensam presskonferens om processen vid av- och utvisning av asylsökande som fått avslag på sin asylansökan (SVT Nyheter, Avvisning och utvisning av asylsökande). Det framkom då att polisen vid 2016 års utgång hade ca 12 600 ärenden med efterlysta personer på sitt bord som skulle verkställas. Hur många av dem som finns kvar i Sverige är oklart. Chefen för gränspolis-sektionen vid Nationella operativa avdelningen uppskattade vid tillfället att det helt säkert rör sig om flera tusen. Gruppen bedöms enligt honom komma att öka kraftigt, vilket stöds av Migrationsverkets prognoser för de kommande åren.
Källor
Migrationsverket, Statistik (hämtad 2017-03-14)
Migrationsverket, Årsredovisningar 2007-2016
Polisen, Verkställigheter (hämtad 2017-03-21)
SVT Nyheter, Avvisning och utvisning av asylsökande (hämtad 2017-04-10)