Till vem vänder sig denna tjänst?

Ovkoffert.se vänder sig till fastighetsägare som har fastigheter som omfattas av den obligatoriska ventilationskontrollen. Näst intill alla fastigheter som används som bostäder, kontor, sjukvårdslokaler, skolor eller butikslokaler behöver genomföra en OVK, obligatorisk ventilationskontroll löpande.

För fastigheter som har FT eller FTX-system ska besiktning av fastighetens ventilationssystem och inomhusmiljö ske vart 3:e år och för fastigheter med självdrag, F eller FX-system så ska fastigheten genomgå en obligatorisk ventilationskontroll vart 6:e år. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att kontrollen genomförs löpande och att de eventuella brister som finns i besiktningsprotokollet åtgärdas.

De fastigheter som undantas från OVK besiktning är mindre industrilokaler, jordbruksfastigheter, enplans och tvåplans villor med FX eller FTX-system och militära anläggningar. För dessa utrymmen räcker det med att fastighetens ventilationssystem har godkänts vid besiktning i samband med installationen.

Genomförande av en OVK besiktning

En OVK besiktning utförs av en certifierad OVK-kontrollant som har den kunskap som krävs för att göra kontroller och bedömningar av det befintliga ventilationssystemet. Utöver att kontrollera ventilationssystemets funktion och att det inte har skett några förändringar av ventilationssystemet sedan det installerades så sker också en kontroll av inomhusmiljön.

När det gäller inomhusmiljön kontrolleras att luften är ren och frisk och inte innehåller några hälsovådliga partiklar. Det görs också en kontroll av luftcirkulationen så att det hela tiden tillförs ny, frisk luft till bostäderna eller lokalerna.

Efter genomförd besiktning upprättar OVK-kontrollanten ett protokoll där eventuella brister anges. Om det uppdagas brister i ventilationssystemet eller vid kontroll av inomhusmiljön är fastighetsägaren skyldig att åtgärda dessa brister.

Ett protokoll lämnas också in till kommunens byggnadsnämnd som sedan ansvarar för att det sker en uppföljning för att kontrollera att de brister som finns har åtgärdats. Efter en godkänd OVK besiktning ska fastighetsägare sätta upp ett intyg på allmän plats som visar att det har utförts en godkänd OVK av fastigheten.

Utöver det ger också en OVK-kontrollant råd kring hur ventilationssystemet kan effektiviseras så att ägaren kan minska fastighetens energiförbrukning. Dessa råd är dock endast vägledande och ingenting som fastighetsägaren behöver åtgärda. Dock kan dessa råd ge värdefull information om hur vissa åtgärder kan utföras för att minska fastighetens energiförbrukning.