... december 2017 med att undersöka vilka underhållsinsatser som kan bli aktuella för projektet, till storlek och omfattning, inom den del av Trafikverkets underhålls- och reparationskostnader som kan påverkas i det kommande Huvudprojektet.

Enligt samstämmiga bedömningar, av både Trafikverkets experter och 30-talet aktiva personer inom entreprenörsledet, så bedöms den i projektet påverkbara underhållskostnaden vara av storleksordningen 3 miljarder kronor per år, räknat på insatserna under år 2017.

Återstår dock att se hur stora effektiviseringsvinster, att dela på mellan utförarna och beställarna, som är genomförbara.

Avses då förbättringar av metoder, maskiner, personsäkerhet t ex med hjälp av fjärrstyrning, automatisering, robotisering och skydd av personal och anläggning.

Medelst enkätsvar, förslag och intervjuer och några inledande studier utefter spåren har vi kunnat konstatera att ca 75 % av den ovan angivna underhållskostnaden, består av de nedan angivna underhålls-insatserna:

4. Spårväxelreparation

1. Spårreparation

3. Spårneutralisering

11. Slipersbyten

2. Spårriktning

6. Kanalisation/kabeldragning
skydd o. isolering, reparation

15. Felavhjälpning / Skador / Signalanläggning

Nu pågår fältstudier tillsammans med järnvägsentreprenörerna, avseende UH-insatserna ovan, ute i järnvägsnätet.

Jämförande beräkningar samt projektplaner och kalkyler för Huvudprojektet.

Förstudiens status avseende utfört arbete och kostnader ligger rätt för närvarande.
Den utdragna vintern har hittills försenat projektet 14 dagar, men som vi försöker att knappa in på.

Projektkontakter:

Hör gärna av er till Mikael Åstrand eller Horst Mueller

sparteknikuh@gmail.com

0768-783 165