Ett av Gävle kommuns miljöstrategiska mål är att ha en helt fossilfri fordonsflotta till år 2020, och fortlöpande byts nu bensin- och dieseldrivna bilar ut mot elbilar. Även bland privatpersoner ökar andelen elbilar och laddhybrider stadigt. Denna utveckling ställer krav på ny infrastruktur för att fler ska kunna välja fossilfria alternativ.

– Vi vill minimera problemet med att elfordon fortfarande har en jämförelsevis begränsad räckvidd. Finns möjlighet att ladda på fler ställen så ökar troligen både antalet elfordon, och användningen utanför stadskärnan, säger Nils Westling som är metodutvecklare på Gävle Energi.

Under 2017 kommer Gävle Energi att bygga laddinfrastruktur för elfordon till ett totalt värde av 3,5 miljoner kronor. Satsningen finansieras till hälften av bidrag från Naturvårdsverket, där satsningen Klimatklivet ger stöd till lokala klimatinvesteringar. Resterande del bekostas av Gävle Energi. 54 av de 83 nya laddstationerna kommer att nyttjas av kommunens fordon, och resterande stationer blir publika.

– En tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från transportsektorn, så att främja fler elfordon på vägarna är en viktig del i Gävle Energis hållbarhetsarbete. Det är även viktigt att elen som driver fordonen kommer från förnybara källor, säger Nils Westling.