Mikael Åstrand
Informerade om förstudiens mål och innehåll. Se bifogade sammandrag av presentationen.
Vidare tog Mikael bl a upp vikten av att vi snabbt får in svaren på den utskickade enkäten, som har gått ut till ett 50-tal entreprenörer från Trafikverkets lista.

Otto Nilsson
Tog bl a upp det starka önskemålet om att dels få tid för service och underhåll av spårsystemen, som oftast måste ske i konkurrens med pågående trafik på spåren, och dels att dessa insatser måste ske mycket snabbt och effektivt för att undvika långa stopp i trafiken.

Anders Nygårds
Efterlyste bl a en långsiktig Master Underhållsplan för hela järnvägssystemet.

Trafikverket har i sin utvecklingsportfölj ett projekt som handlar om hur Trafikverket skall planera underhållet.

Se bilagan LTU UH-Planering, som knyter an till Otto´s önskemål.

Ett resultat från Huvudprojektet Spårteknik UH skulle ev. kunna vara underlag för en första ansats till en sådan Master Underhållsplan.

Roine Andersson
Påpekade bl a behoven av skydd och isolering för el- och telekablar samt mera varaktiga och stabila lösningar för kontaktledningar och deras upphängning.

Ulf Lindberg
Efterlyste statistik över personskador i samband med underhållsarbeten, som ett sätt att ringa in problemområden som måste åtgärdas.

Mikael och Otto åtog sig att undersöka detta närmare.

Joakim Helmbrant
Informerade om HiGs möjligheter att medverka i kommande följeforskning och expertinsatser för att förebygga hälsorisker och arbetsskador.

Tony Eklöv
Berättade om det planerade genomförandet av Delprojektet ”Säker arbetsplats vid spåret vid UH” och efterlyste gällande säkerhetsföreskrifter och gällande standard för de kommande och då aktuella arbetsmomenten.

Tony presenterade en tydlig arbetsgång för arbetet i delprojektet, som med viss anpassning kan fungera i flera av delprojekten.
Se nedan och bifogad bild Tonys exempel.

1. Genomgång av entreprenörernas enkätsvar och eventuella förslag. Detta kommer att resultera i ett urval av genomförbara delprojekt.

2. Studiebesök på en av Infranords anläggningar samt på några underhållsinsatser ute längs rälsen.

3. Insamling av teknisk dokumentation på de utvalda objekten.

4. Val av 1–2 delprojekt att arbeta vidare med.

5. I utvalda delprojekt genomarbeta ett tekniskt förslag på förändring med tanke på personsäkerhet.

6. I utvalda delprojekt göra en kostnadsuppskattning samt tidplan för genomförandet.

7. Skapa rapport över delprojekten innehållande teknisk beskrivning av dagens anläggning samt det tekniska förslagets fördelar.
Rapporterna innehåller även kostnad samt tidplan för genomförandet.


Hör av er om jag glömt något viktigt!

Entreprenörer och branschfolk!
Skicka gärna kommentarer och uppslag till:

sparteknikuh@gmail.com

eller ring 0768-783 165

Vid pennan / Horst


Horst Mueller
Projekt Spårteknik UH